انواع آمبولانس بر اساس استاندارد ملی ایران

انواع آمبولانس بر اساس استاندارد ملی ایران

بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 4374 مربوط به آمبولانس و تجهیزات وابسته آن، آمبولانس ها به سه تیپ A، تیپ B و تیپ C تقسیم بندی می شوند.

بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 4374 مربوط به آمبولانس و تجهیزات وابسته آن، آمبولانس ها به سه تیپ A، تیپ B و تیپ C تقسیم بندی می شوند.
این تقسیم بندی براساس کاربرد آمبولانس، تجهیزات پزشکی آمبولانس، ابعاد کابین بیمار و تفاوت هایی در نوع کانورژن داخلی انجام شده است:

آمبولانس تیپ  A

آمبولانسی که جهت حمل و نقل بیماران غیر اورژانسی طراحی و ساخته شده است

دو نوع آمبولانس تیپ A حمل و نقل بیمار وجود دارد:

TYPE A1 مناسب برای حمل و نقل یک بیمار.

TYPE A2 مناسب برای حمل و نقل یک یا چند بیمار.

آمبولانس تیپ  B

آمبولانس که جهت حمل و نقل، درمان های اولیه و پایش بیماران طراحی و تجهیز شده است. (آمبولانس ويژه عملیات اورژانس)


آمبولانس تیپ C

آمبولانس که جهت حمل و نقل، درمان های پیشرفته و پایش بیماران طراحی و تجهیز شده است.