فارسی  |  English  

allmed Ambulance

دیدار های دوره ای اعضای تیم های مدیریت پروژه شرکت آلمد

 شرکت آلمد یک شرکت پروژه محور می باشد و  هر پروژه با کنترل دقیق مدیریت پروژه و تیم زیر مجموعه ان انجام می گردد.
پیشرفت هر پروژه از طریق سیستمی و با جزییات بسیار دقیق مانیتور می شود و گزارش پیشرفت آن در دوره های مشخص برای مدیران ارسال می گردد.
شرکت آلمد موقق شده است از طریق به کارگیری اصول به روز مدیریت پروژه در سایت تولیدی خود، تغییری شگرف در سطح کیفی امبولانس ها و خودروهای ویژه تولیدی خود ایجاد نماید.
در جلسات منظم هفتگی با حضور تیم های هر پروژه بررسی دقیق تری از روند پیشرفت کار انجام می شود و اعضای هر تیم با همفکری و در میان گذاشتن نقطه نظرات زمینه را برای بهبود فرآیند ها و افزایش کیفیت فراهم می آورند.