اخذ پلاک انتظامی ( شماره گذاری) آمبولانس

اخذ پلاک انتظامی ( شماره گذاری) آمبولانس

با توجه به خاص بودن آمبولانس و امکان تردد در شرایط ویژه ، اخذ پلاک انتظامی آمبولانس با سایر خودرو ها متفاوت است و برخلاف خودرو های شخصی تنها با مراجعه به مراکز شماره گذاری قابل انجام نخواهد بود و نیاز به طی مراحلی قبل از مراجعه به مراکز شماره گذاری دارد. جدا از مجوزهای معمول برای هر خودرو شامل مجوز استاندارد، محیط زیست، تاییدیه های وزرات صمت و غیره، که به عهده فروشنده خودرو می باشد خریدار آمبولانس نیز می بایست شرایط لازم جهت مالکیت خودروی ویژه را داشته باشد. 

فرایند اخذ پلاک انتظامی آمبولانس شامل دو مرحله ذیل می باشد .

مرحله اول :تایید فروشنده (تعهدات فروشنده )

  • اخذ تاییدیه سازمان استاندارد
  • اخذ تاییدیه وزارت صمت
  • مجوز شماره گذاری آمبولانس

زمان انجام کار : همزمان با تحویل آمبولانس 

مرحله دوم :تایید خریدار

  • اخذ برگه معاینه طبی اورژانس
  • مراجعه به مرکز شماره گذاری و انجام مراحل مربوطه با ارائه مدارک فوق

زمان انجام : متوسط۴ - ۳ هفته از زمان ارسال درخواست به سازمان اورژانس استان محل بهره برداری

مرحله اول( تایید فروشنده ) با تحویل این  مدارک( رونوشت نامه سازمان استاندارد و اصل یا کپی برابر اصل شده نامه وزارت صمت که شماره شاسی آمبولانس خریداری شده و بلامانع بودن اخذ پلاک با کاربری آمبولانس برای شماره شاسی های عنوان شده در نامه ، در آن قید شده است ،کاردکس خودرو با کاربری آمبولانس و (رسید الکترونیکی واگذاری خودرو به خریدار در سامانه گمرک  در صورت وارداتی بودن خودرو ) ) در زمان تحویل آمبولانس پایان می یابد .

اخذ تمام مدارک ذکر شده باید توسط سازنده آمبولانس تهیه شود  و درتمام نامه های ارائه شده باید نام سازنده آمبولانس درج شده باشد .

پس از انجام مراحل شماره گذاری مرحله اول شرح داده شده در بالا برای هر دستگاه آمبولانس تولیدی توسط سازنده ،  سایر مراحل اخذ پلاک انتظامی  و شماره گذاری طبق قوانین کشوری می بایست توسط خریدار انجام گردد . که شامل دریافت تاییدیه سازمان اورژانس استان محل بهره برداری آمبولانس و اخذ نامه خطاب به مرکز شماره گذاری و کارت معاینه طبی می باشد، مراجعه به مراکز شماره گذاری جهت انجام تشریفات معمول شماره گذاری خودرو با ارائه مدارک ارائه شده توسط سازنده و تاییدیه اورژانس به مرکز شماره گذاری می باشد .